Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Vanaf de eerste tot de laatste dag dat de leerling bij ons op school is, wordt niet alleen bijgehouden hoe de leerling zich ontwikkelt op cognitief (leer)gebied, maar ook de sociale en motorische ontwikkeling worden gevolgd, vastgelegd en bijgehouden.
De leerkrachten en de intern begeleider bespreken de leerlinggegevens tijdens de groepsbesprekingen. De groepsbespreking vormt de basis van de onderwijsondersteuning van onze school.
Tweemaal per jaar wordt op groepsniveau de voortgang van de klas en/of individuele leerlingen besproken met de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Aan het einde van het schooljaar vindt er een overdracht plaats van de leerresultaten van de groep en de gedragsobservaties van de individuele leerling, zodat er in de volgende groep een juiste aansluiting kan worden bewerkstelligd.
Zodra de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, betrekt de leerkracht de ouders bij het analyseren van het probleem en bij het zoeken naar eventuele oplossingen. Indien de leerkracht het probleem niet kan oplossen, wordt de intern begeleider ingeschakeld. Samen met de ouders kunnen zij besluiten de Interne Zorgcommissie en/of externe hulp in te schakelen. Mocht de school deze willen inschakelen, dan wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u nalezen met welke partijen we samenwerken. Zie hiervoor de toegevoegde bijlage.
Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO) en het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO). Van elke leerling komt er zo in de loop der jaren een reeks gegevens, die vergelijkbaar zijn met landelijke normen.
De verzameling toetsen en observaties noemt men het leerlingvolgsysteem. Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele opvallende leerlingen te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider.