Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Zij hebben de keuze uit vele scholen. De verantwoording voor de keuze van een school voor VO ligt te allen tijde bij de ouders. Wij proberen de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk bij die keuze te helpen waarbij we onderstaande planning hanteren.
September :   Afname van het Drempelonderzoek. Dit gebeurt in de klas en door de groepsleerkracht. Gedurende twee ochtenden krijgen de leerlingen vijf toetsen voorgelegd, t.w. begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Deze toetsen worden door de groepsleerkracht nagekeken, waarna de ‘aantal goedscores’ in het OnderwijsKundig Rapport (OKR) worden ingevoerd. De resultaten worden vrij snel daarna in het OKR weergegeven en worden ‘vertaald’  naar een plaatsingsadvies, dat weer wordt ‘meegenomen’ naar het uiteindelijke basisschooladvies. Per post ontvangt de school enkele dagen later de individuele leerlingrapporten. Deze worden het eerst met de leerlingen in de klas besproken, waarna ze mee naar huis gaan en overhandigd worden aan de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen reageren wanneer iets niet geheel duidelijk is.  
Oktober :   Afname NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Dit gebeurt eveneens in de klas. Nu níet door de groepsleerkracht, maar door een medewerker van het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding). De groepsleerkracht blijft wel continu aanwezig. Aan de hand van in totaal zes af te nemen onderdelen wordt het IQ van de leerling bepaald. Die onderdelen zijn: Verbaal: Synoniemen, analogieën en categorieën; Symbolisch: Getallen, rekenen en uitslagen. De zes onderdelen samen resulteren in een NIO-Totaal, zijnde het IQ van de leerling. Ook de resultaten van de NIO worden weergegeven in het OKR en vormen een aanvulling op het uiteindelijke basisschooladvies. Per post ontvangt de school enkele dagen later de individuele leerlingrapporten, welke eerst weer in de klas met de leerlingen wordt doorgenomen, waarna ze mee naar huis gaan en ook weer aan de ouders/verzorgers worden overhandigd. Wanneer een score beneden IQ 90 is, worden de desbetreffende ouders op school uitgenodigd om de mogelijkheden tot eventueel LeerWegOndersteunendOnderwijs (LWOO) te bespreken. Het Drempelonderzoek dient daarin als leidraad, omdat op minimaal twee onderdelen (van vier, zijnde begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen, technisch lezen en spelling), waarvan in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen, een leerachterstand van 25% of meer is aangetoond.      
November :   In de eerste week van deze maand organiseert de school een Algemene Informatieavond betreffende het Voortgezet Onderwijs. De groepsleerkracht legt uit aan de hand van een Powerpointpresentatie hoe het Voortgezet Onderwijs in elkaar steekt en welke stappen er gaan volgen om uiteindelijk in het Voortgezet Onderwijs te geraken. Ouders worden hiervoor bijtijds uitgenodigd en geven middels een tegenbericht (strookje) te kennen of zij op die voorlichtingsavond (welke ongeveer een uur duurt) aanwezig (of niet) zullen zijn. Op deze avond ligt een intekenlijst klaar, waarop de ouders kunnen aangeven wanneer zij aanwezig kunnen zijn voor het gesprek over de motivering van het gegeven VO-advies, waarover hieronder meer.   Begin november worden in de klas door de groepsleerkracht de reguliere CITO-toetsen afgenomen. Het betreffen begrijpend lezen, rekenen, spelling,  werkwoordspelling en technisch lezen/DMT (DrieMinutenToets). De toetsuitslagen worden ‘meegenomen’ naar het VO-advies.   In de laatste week van november, altijd op een vrijdag, krijgen de leerlingen hun basisschooladvies middels een brief. Dit krijgen de leerlingen als eerste te horen, waarna de brief  ’s middags thuis dient te worden afgegeven. In de week daarna zijn gedurende twee avonden de individuele VO-gesprekken. Hierin motiveren de groepsleerkrachten van groep 7 en 8 het gegeven VO-advies. De ouders horen dit aan en kunnen aangeven of zij het ermee eens zijn of niet. Dat laatste dient gefundeerd te zijn (dus niet: “Ik weet dat mijn kind beter kan.”) Na het gesprek wordt het advies definitief en kunnen de ouders (samen met hun kind) aan de slag met het selecteren van mogelijke VO-scholen. Tijdens het VO-adviesgesprek krijgen ouders een drietal mogelijk geschikte namen van VO-scholen voorgelegd. Als opstapje. Wanneer ouders het niet eens zijn met het advies, kan een vervolggesprek met IB’er (Intern Begeleider) en/of directeur worden gearrangeerd óf kan worden voorgesteld de Eindtoets-CITO-uitslag af te wachten voor een eventuele heroverweging als die CITO-uitslag significant hoger is, hoewel we daar als school geen voorstander van zijn.  
Het VO-advies komt op de volgende manier tot stand:
  • alle gegevens uit het LeerlingVolgSysteem (LVS) vanaf groep 3;         
  • alle cijferrapporten vanaf groep 3;         
  • alle CITO-toetsuitslagen vanaf groep 3;         
  • uitslagen van de methodegebonden toetsen;        
  • uitslagen van Drempelonderzoek en NIO;         
  • de meningen van de groepsleerkrachten van de groepen 6, 7 en 8;       
  • de meningen van IB’er en (eventueel) directeur;          
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;         
  • de motivatie, (huis)werkhouding, gedrag, zelfstandigheid, algemene ontwikkeling, interesse, discipline, doorzettingsvermogen en thuissituatie van de leerling; ·        
  • intensief overleg met de ‘ laatste’  groepsleerkrachten en IB’er.   
In het kader van ‘een juiste keuze maken’ worden in groepsverband bezoekjes aan VO-scholen afgelegd aan meestal: Segbroek College, Hofstad MAVO/HAVO en Maris Bohemen. Naar de twee laatstgenoemde scholen dient ‘op eigen gelegenheid’ toe gegaan te worden; om alvast een beetje te wennen.   
December :   De VO-Scholenwijzer komt beschikbaar en via uw kind krijgt u een exemplaar. In deze Scholenwijzer staan alle scholen binnen Haaglanden vermeld met allerhande  informatie (open dagen, bereikbaarheid, enz.). Uiteraard bestemd om alvast samen met uw kind te oriënteren en VO-scholen te selecteren, welke in januari/februari tijdens de Open Dagen gaan worden bezocht. Ook krijgt u in deze maand een concept-aanmeldformulier met daarop het  VO-advies en een voorkeurslijst. Samen met uw kind vult u de voorkeurslijst van favoriete VO-scholen , welke uw kind het komende brugklasjaar graag wil gaan bezoeken, in. De school van eerste keuze bovenaan en daaronder nog een stuk of vier.  
Januari :   Na de kerstvakantie tot en met 8 februari 2019 houden de VO-scholen hun Open Dagen (zie Scholenwijzer). Meestal zijn deze Open Dagen op zaterdagochtenden of doordeweekse avonden. Samen met uw kind bent u van harte welkom.  
Februari :   De Open Dagen lopen ten einde, waarna de 1ste aanmeldingsperiode zich aandient. Die 1ste aanmeldingsperiode duurt van 9 tot en met 22 februari 2019. Samen met uw kind heeft u een voorkeurslijst van favoriete VO-scholen, welke uw kind het komende brugklasjaar graag wil gaan bezoeken, gemaakt. De school van eerste keuze bovenaan. En daaronder nog een stuk of vier. In de week ervoor heeft u van de basisschool een definitief aanmeldformulier gekregen. Samen met de voorkeurslijst levert u deze in bij de VO-school van eerste keuze. Daarmee is uw kind op alle scholen van de voorkeurslijst aangemeld.   Ook ontvangt u van de basisschool een kopie van het OKR over uw kind. In dit OKR staan alle relevante gegevens over uw kind ten aanzien van zijn presteren op de basisschool, alsmede het VO-advies, zoals dat is besproken tijdens het individuele VO-gesprek in november.  
Maart:   Geen activiteiten.                    
April :   Op donderdag 4 april 2019 krijgt u bericht van de VO-school of uw kind is geplaatst op één van de scholen op de voorkeurslijst.   Indien uw kind op géén van de scholen is geplaatst, is er vanaf 8 april 2019 (t/m 12 april) een 2de aanmeldingsperiode. U dient dan een nieuwe voorkeurslijst te maken van de scholen waar nog plaats is. Samen met het aanmeldformulier (dat u heeft teruggekregen) levert u dit weer in op de meest favoriete school van de (tweede) voorkeurslijst. Bericht van plaatsing volgt dan op dinsdag 16 april 2019.   Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 2019 is er voor de leerlingen van groep 8 de Eindtoets-CITO. Deze wordt op school onder leiding van de groepsleerkracht, telkens in de ochtend, gemaakt. De onderdelen welke worden getoetst zijn: rekenen, taal en informatieverwerking (soms ook wereldoriëntatie).  
Mei:   Half mei volgt de uitslag van de Eindtoets-CITO, welke normaliter een bevestiging zal zijn van het in november gegeven VO-advies. Wanneer dit níet het geval is, zal heroverweging van het advies door de basisschool worden overwogen. Heroverweging vindt alleen plaats bij een significant hogere uitslag dan het in november gegeven VO-advies. Het VO-advies wordt dan aangepast en aan de betreffende VO-school doorgegeven. Uiteraard wordt dit met de ouders gedeeld. Is de CITO-uitslag lager, dan volgt géén heroverweging.  
Juni :   In deze maand zijn er (meestal op woensdagmiddagen) kennismakingsdagen voor de toekomstige brugklasser. Uw kind wordt hiervoor door de VO-school uitgenodigd. Het kind maakt dan kennis met zijn/haar toekomstige klasgenoten en hoort veel over het reilen en zeilen in het komende brugklasjaar.  
Juli:   De laatste loodjes op de basisschool.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 5,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 14,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 14,1% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 6,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 10,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 9,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 23,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 23,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 9,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 19,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 4,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 9,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 20-30% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 19,0% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 19,0% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbovmbovmbovmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 16,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 2,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 21,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 5,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 15,7% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 5,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 10,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 27,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 4,5% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 27,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 4,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 18,2% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 20-30% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2016-2017 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,6% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 18,2% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,5% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbovmbovmbovmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 23,4% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 34,4% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 22,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 37,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 13,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 44,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 2,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 10,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 15,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 52,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 60,4% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 70,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.