Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Op 26 juni 2012 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Tijdens het onderzoek is de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld met behulp van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Daarnaast ie er ook standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. De inspectie heeft het onderzoek besproken met de schoolleiding en de bestuursdirectie. Daarbij heeft zij aangegeven dat het toegekende basisarrangement blijft gehandhaafd.