Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Mede in het kader van functionerings- en beoordelingsgesprekken bevraagt de school de leerlingen jaarlijks over het optreden van de leraren in de klas. Ook krijgen de leerlingen van de onderbouw jaarlijks vragen voorgelegd over het functioneren van hun mentoren. De school gebruikt hiervoor vragenlijsten van kwaliteitscholen.nl. De school is verder aangesloten bij de landelijke vereniging van gymnasia SHZG. Deze organisatie verzorgt collegiale visitaties, waaraan ook het Vossius deelneemt.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Inspectierapport
Omschrijving evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De resultaten van de externe evaluatie:
Vossius Gymnasium, VWO heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Voorlopig wordt over naleving gerapporteerd in de kwaliteitsrapporten en niet in aparte rapporten. Toelichting basistoezicht De inspectie maakt elk jaar van elke school, vestiging of afdeling een risicoanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de onderwerpresultaten (eindexamens, eindtoetsen basisonderwijs e.d.). Ook wordt er een analyse gemaakt van de jaarstukken en eventueel geregistreerde signalen. Indien deze eerste risicoanalyse indicaties van risico's laat zien, worden zo nodig aanvullende gegevens en documenten opgevraagd en vindt een gesprek met het bestuur plaats. Indien naar aanleiding van deze voortgezette analyse blijkt dat er geen reden tot zorg is, kent de inspectie de school basistoezicht toe. Dit betekent dat er jaarlijks een risicoanalyse plaatsvindt tenzij er plotselinge risico's opdoemen. Dan kan ook eerder een analyse worden opgestart.

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
Ouders / leerlingen / externe contacten

Meer informatie over de externe evaluatie:
http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer?qualitycardview=searchresults&OolId=52730&arrId=83230&sector=VO