Scholenopdekaart

Paschalisschool

Paschalisschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

"Omdat we nieuwsgierig zijn"

Kinderen leren doordat en omdat zij nieuwsgierig zijn. Basisschool Paschalis staat voor uit­da­gend onder­wijs van hoge kwa­li­teit, in een vei­lige omge­ving waar kin­de­ren met veel ple­zier naar school gaan en nieuwsgierigheid dagelijks gevoed wordt. Het onder­wijs is geba­seerd op ken­nis en vaar­dig­he­den. Hier­mee wor­den de leer­lin­gen goed voor­be­reid op de toe­komst. Wij zien het als onze taak om bij te dra­gen aan het ont­plooien en oplei­den van talent, per­soon­lijke vor­ming te sti­mu­le­ren en een waar­de­be­wust­zijn bij leer­lin­gen te ont­wik­ke­len. Wij dra­gen zorg voor een leeromge­ving waar kin­de­ren zich vei­lig voe­len, ver­trou­wen krij­gen, zich gewaar­deerd voe­len, zich­zelf kun­nen zijn en nieuwsgierig blijven, om zo te komen tot de beste pres­ta­ties. Leer­krach­ten voe­len zich com­pe­tent en wer­ken samen op basis van ver­trou­wen. De wijze waarop wij hier invulling aan geven hebben wij uitgebreid omschreven in onze schoolgids. Deze vindt u op de website van de school.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bisschopstraat 3
2596XH Den Haag

Telefoon:
0703281557
Website:
www.paschalis.nl
E-mailadres:
info@paschalis.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Arjan van der Haar

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
79
Aantal leerlingen:
34864
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH


Foto-impressie