Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Groen van Prinstererschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Groen van Prinstererschool is een Protestants Christelijke basisschool. De protestantse normen en waarden vormen ons richtsnoer van ons handelen.  Iedereen die onze uitgangspunten respecteert is welkom, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Wel verwachten wij dat ouders/verzorgers onze overtuiging respecteren en aanvaarden dat hun kind ermee in aanraking komt en meewerkt aan activiteiten die daarbij horen.

Onze school heeft een jaarklassensysteem. We hebben 13 klassen, zowel homogene als combinatieklassen. In de klassen wordt gewerkt met een systeem van gedifferentieerd onderwijs. Dit houdt in dat onze leerlingen die hulp en aandacht krijgen die bij hen past, op hun eigen niveau. Om dit doel te bereiken gebruiken wij het GIP-model (van groepsgericht naar individueel pedagogisch handelen) voor zelfstandig werken. Het helpt ons stapsgewijs te werken aan een doorgaande leerlijn in de school. Door dit model is er meer aandacht voor de behoeften van de individuele leerling. Wanneer een leerling laat zien de stof volledig te beheersen kan er gekozen worden voor verrijking van de leerstof. Zorgkinderen worden goed begeleid door onze intern begeleider. We hebben een klimop-groep voor kinderen die meer aankunnen en Remedial Teaching voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken.

Ons onderwijs gaat met de tijd mee. Er is een uitgebreid computernetwerk op onze school. Er wordt gewerkt met smartboarden, ipads en laptops in de klassen. De software die wij gebruiken sluit aan bij de methodes die wij gebruiken. Er is extra aandacht voor kinderen die meer aankunnen in onze klimop-klas en kinderen die extra begeleiding nodig hebben door onze Remedial Teacher. Ook is er extra aandacht voor muzikaal onderwijs.

Contactgegevens

Paradijsstraat 51
2275EK Voorburg

Telefoon:
0703860512
Website:
www.gprinstererschool.nl
E-mailadres:
info@groenschool.lucasonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
80
Aantal leerlingen:
34193
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Foto-impressie