Scholenopdekaart

Brede School de Kinkerbuurt

Brede School de Kinkerbuurt

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op ons Vensters PO gedeelte.

De missie van Brede School de Kinkerbuurt is het ontdekken en ontwikkelen van de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele talenten van alle kinderen, uitgaande van de mogelijkheden van elk kind met het doel elk kind zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit vindt plaats in een omgeving waarin liefde voor het kind, respect voor de ander, hoge verwachtingen van wat een kind kan en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen leidend zijn.

Ons onderwijs vindt plaats in een omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Er is een pedagogische doorgaande lijn binnen alle facetten van de Brede School: voorschool, basisschool, overblijf, naschoolse opvang en -activiteiten. Iedereen kan elkaar aanspreken op gedrag.Ruzies worden uitgepraat, het zelf oplossen van ruzies krijgt vanzelfsprekend ook een plaats in dit proces. Leerlingen hebben een eigen inbreng. In de groep bijv. door hun eigen werk te plannen, door mee te denken over de invulling van de projecten & thema’s en door deel te nemen aan de evaluatie ervan. Op schoolniveau bijvoorbeeld in de leerlingenraad. Ze worden serieus genomen, ze mogen zich uitspreken. Daarbij is de leidraad: “vrijheid in gebondenheid”. Iedere mening wordt gehoord en gerespecteerd maar wordt altijd gerelateerd aan de mening en eigenheid van de ander. Kinderen werken samen, leren elkaars grenzen kennen. Je kunt van elkaar leren. We gaan samen op schoolreis, vanaf groep 3 blijven we ook 2-4 nachten slapen. Het samen werken aan een werkstuk of een gemeenschappelijk dansje instuderen bij het Totaal theater, het samen sporten in de gymles, met kinderen van een andere leeftijd een keuzemiddag onderdeel uitvoeren of daar zelf leiding aangeven, het vraagt aan iedereen om het eigenbelang af te zetten tegen de interesses, belangen en ambities van de ander. Door veel samen te werken, elkaar en jezelf te leren kennen en accepteren, ervaren de kinderen een geborgenheid en veiligheid waarbinnen zelfs kwetsbare en gevoelige onderwerpen besproken worden.We leren kinderen omgaan met verschillen tussen individuen. Kinderen leren zichtbaar te maken wat hun mogelijkheden zijn. Leerlingen zijn vaak aanwezig bij de verslagbespreking, die twee keer per jaar met de ouders plaatsvindt. Hierbij wordt uitgegaan van wat er goed gaat en worden de vorderingen waaronder ook de toetsuitslagen en de ontwikkelpunten besproken. Zo leren kinderen ook te werken aan hun verbeterpunten.

Er zijn speciale leerlijnen voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs of VMBO-B of -K. Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt aan de hand van vaste criteria en het leerlingvolgsysteem geformuleerd, Vervolgens wordt het thuis in het bijzijn van de leerling besproken. Dit advies staat nadrukkelijk los van het resultaat van de cito-eindtoets.

Onze school is een school die, naast de cognitieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkelingvan de kinderen ook nadrukkelijk aandacht besteedt aan andere talenten waarin onder meer sport, cultuur en creativiteit een belangrijke rol spelen,gestimuleerd door vakleerkrachten. Ieder jaar hebben we Totaaltheater waarin alle kinderen samen een groot theaterstuk ten uitvoer brengen. Tijdens de gymlessen wordt een paar keer per schooljaar een sport aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Daarna wordt de leerlingen tijdens de naschoolse activiteiten de kans geboden hun talenten op dit sportgebied verder te ontwikkelen.Dit past binnen de doorgaande lijn om talenten te ontdekken en te ontwikkelen via school en de naschoolse activiteiten en daarna in een club of speciale opleiding/cursus. We willen kinderen voorbereiden op een steeds veranderende maatschappij. Kennis veroudert snel en het ontwikkelen en aanleren van creativiteit in de meest brede betekenis is een noodzaak.

Begaafde leerlingen krijgen stof ter verdieping voor de cognitief sterke leerlingen of ter verbreding voor de snelle leerlingen. Daarnaast biedt ons onderwijsprogramma mogelijkheden om lesstof te compenseren en/of dispenseren. Binnen ons onderwijs krijgt taal een speciaal accent, omdat wij van mening zijn dat bij alle eerdergenoemde vaardigheden, een goede taalvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk, onmisbaar is. Naast een goede taalmethode die mogelijkheden tot differentiatie biedt werken we in alle groepen met Taalvorming. Voor de leerlingen is ICT een onmisbaar hulmiddel bij het verwerven van kennis, bijvoorbeeld het inoefenen van leerstof, maar ook als middel om de buitenwereld te ontsluiten.

Contactgegevens

Borgerstraat 109
1053PE Amsterdam

Telefoon:
0206120177
Website:
www.kinkerbuurtschool.nl
E-mailadres:
info@kinkerbuurtschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Amsterdam-West Binnen de Ring stg. v. Openb. Primair Onderw.

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
5098
Website:
www.awbr.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie